Marthe Kulseth

Master/Spatial Design


Poststandardization,The short version


Although standards do not say anything about the diversity in materials used in built environments, we see a link where standard density goes up, material diversity goes down. We propose to increased material diversity to work against uniformity.


A standard is something that is used as a measurement, norm, or model in comparative evaluations


The Standard World makes voluntary guidelines with the purpose of enabling the world to collaborate. The official standards the Standard World develops are grounded in consensus


We risk uniformity when the standard is read as the goal

Beyond the Standard

A standard is something that is used as a measurement, norm or model in comparative evaluations. The purpose of standards is to give a minimum requirement for everyone to follow. We risk uniformity when the standard is read as the goal. We will not propose new standards. We will go beyond the standard. To see beyond the framework of the standard is to recognise the limitation of the system. We know everything cannot be measured. We value the importance of non-measurable things.

Although standards do not say anything about the diversity of materials used in built environments, where standard density goes up, material diversity goes down. We propose material diversity to work against uniformity.

I say I want to go beyond the standard because I want to contribute to an inclusive society, but in order to do so I must increase my ability to see from several perspectives. It isn’t only about giving access; it is also about making design that supports people in being contributing stakeholders. It is necessary for some, but good for all of us to have.

Let’s celebrate the fact that we are beyond the standard!

Beyond the Standard

En standard är något som används som ett mått, en norm eller en modell i jämförbara utvärderingar. Syftet med standarder är att skapa minimikrav för alla att följa. Vi riskerar likformighet när standarder blir målet. Vi kommer inte föreslå nya standarder, vi kommer gå bortom standarden. Att se bortom ramverket för standarder är att tillkännage systemets begränsningar. Vi vet att allting inte går att mäta och vi värdesätter betydelsen av det icke-mätbara.

Trots att standarder inte säger någonting om materialmångfald i byggda miljöer, finns tendenser till att där materialmångfalden minskar, så ökar standarddensiteten. Vi föreslår materialmångfald för att motarbeta likformighet.

Jag säger att jag vill gå bortom standarden eftersom jag vill bidra till ett inkluderande samhälle. Men för att kunna göra det så måste jag utveckla min förmåga att se från flera perspektiv. Det handlar inte bara om tillgänglighet, det handlar också om att skapa design som uppmuntrar och stödjer människor i att vara bidragande intressenter. Det är nödvändigt för en del, men bra för oss alla.

Låt oss fira det faktum att vi är bortom standarden!