Agnes Hedenström

Master/Spatial Design

Change of perspective, exhibition movie and animation

Drawing


Animation1


Animation2


Animation3


Animation4

Change of Scenery

Research has shown that being outside increases the human body’s ability to recover and heal itself. In my work, I have studied the space outside of hospitals and found out that you often find spatial structures created as designated smoking areas, with roofs and walls providing a shield from the weather. But where do you go if you don’t smoke?

In my degree project, I look at spaces and objects as part of the healing process with the aim of creating space for a patient’s need for a change of scenery, protection and peace of mind. It can function as a space where people can temporarily relieve themselves from the anxiety caused by disease, the sterile hospital environment and the role of being a patient. Out here you can be yourself.

Change of Scenery

Forskning visar att sjukvårdens exteriöra miljö och möjligheten för patienter att vistas utomhus påskyndar tillfrisknandet. Utifrån mina undersökningar av sjukhusområden kunde jag konstatera att det ofta finns rumsliga strukturer utanför sjukhus som är till för rökare, med tak och väggar för att ge skydd från väder. Men var tar du vägen om du inte röker?

I mitt examensprojekt undersöker jag rum och objekt som en del av läkandeprocessen med syfte att skapa rum för patientens behov av miljöombyte, skydd och sinnesro. Ett rum där människan tillfälligt kan frigöra sig från oron en sjukdom innebär, den sterila sjukhusmiljön och rollen som patient. Här ute kan du vara dig själv.