Alex Widell

Master/Spatial Design

Sweden, b. 1987

Space 1


Space 2


Space 3


Space 4


Space 5

Drawing and Architecture

For the last 10-15 years, drawing has been heavily outcompeted by digital software and tools within the fields of architecture, interior architecture and design. Drawing has gone from having a primary role to a secondary role as a complement to digital tools.

Drawing is still a highly effective sketch tool and communicates a project, an idea and other information quickly. But early on, in most projects, the digital tools take over and the drawing becomes secondary or not used at all.

In my degree project within spatial design, I work with drawing and argue for its importance and potential both now and in the future.

Teckning och arkitektur

Inom arkitektur, inredningsarkitektur och design har teckningen fått kraftig konkurrens av digitala program och verktyg de senaste 10-15 åren, och har gått från en primär huvudroll inom fältet, till en sekundär roll som komplement till digitala verktyg.

Teckningen fungerar fortfarande i allra högsta grad som ett effektivt skissverktyg och kommunicerar snabbt ett projekt, en idé och annan information. Men redan tidigt i de flesta projekt tar de digitala medierna vid, och teckningen blir sekundär, eller uteblir helt.

I mitt examensarbete på programmet rumslig gestaltning jobbar jag med teckning, och visar argument för teckningens betydelse och dess potential både nu och i framtiden.