Alice Stone

Master/Spatial Design


Hökarängen Center. The space inbetween the existing buildings is turned into a meeting point.


The significant neon signs for the area. Shows how the brand adopt to the style of Hökarängen.


The interior. The designprogram direct both the insides of the store spaces as well as the common outside areas.


The close connection between the inside and the outside.


The pedestrian street. The long tables and the added neon lights over the pedestrian street strengthens the feeling of togetherness and intimacy.

The Local Hub: A Spatial Identity for a Suburban Centre

What’s going on in the commercial areas of the world, Sweden and Stockholm? In malls, main streets and suburban centers, many shop premises are abandoned.

If stores are constantly closing down in these areas, what remains?

I believe commercial spaces will still be important in the future, despite internet shopping and the climate crisis, as places we will visit to experience things, socialize and where business meets with their costumers physically.

In my degree project I investigate how to approach ‘the retail apocalypse’ strategic as an interior architect. In a case study of one suburban centre facing these troubles, Hökarängens Centrum, my aim is to show how interior architecture and furniture design can lift the identity of a place through a design program specific for that place.

This in order to see our suburban centres as valuable local hubs, all of them unique, and that it is their uniqueness that will bring both businesses and Stockholmers back to our suburban centres.

The Local Hub: En rumslig identitet för ett förortscentrum

Vad är det som händer i kommersiella centrum i världen, Sverige och Stockholm? I gallerior, på huvudgator och i förortscentrum ekar butikslokalerna tomma.

Om butiker ständigt stängs ner i dessa områden, vad är det då som består?

Jag tror att kommersiella miljöer kommer fylla en viktig funktion också i framtiden, trots internet-shopping och klimatkris, som platser vi naturligt rör oss till för att uppleva saker, socialisera och där företag möter sina kunder i fysisk form.

I en fallstudie på ett förortscentrum, Hökarängens centrum, har jag i mitt examensarbete försökt att hitta ett strategiskt förhållningssätt till ”butiksdöden”. Mitt mål har varit att visa hur inredningsarkitektur och möbeldesign kan lyfta en plats identitet genom ett designprogram kopplat till den specifika platsen.

Att se våra förortscentrum som värdefulla lokala samlingspunkter, var och en av dem unika, och låta det platsspecifika bli det som lockar både näringsidkare och stockholmare till våra förortscentrum.