Juyeon Baek

Master/Spatial Design


Motivation Drawing


Reality VS Photograph


Construction’s Movement


1:1 Scale Model


A piece of Space _Detail


Line of sight in A piece of Space

A Piece of Space

The project recognizes photographic space as a visualized form of spatial experience and tries to read unspecified spatial information in photos shared on social media. By exploring a photograph, I research how photography, which is a framing activity, has affected spatial experience and cognition. I try to re-build a space with photographs and compare the different characters of original space and photographic space by juxtaposition. The combination of original space and photographic space through a mechanism tool makes designers understand people’s experiential space over spatial hierarchy planned by designers.

A Piece of Space is an experimental spatial tool that draws people into multiple experienced spaces. It is tightly connected with spatial contexts: original space, photographic space and spatial practice by people. It brings up the questions of: how could we look at a photograph as a spatial component which is an independent element of original space? How can a designer get spatial information/identity from the photos beyond the visual information? What kind of meaning does a fragmented image contain?

En bit av en plats

Projektet erkänner fotografiska utrymmen som en visualiserad form för fysisk upplevelse, och försöker utläsa ospecificerad rumslig information från foton som delas på sociala medier. Genom att utforska ett foto undersöker jag hur fotografering, som är en gestaltande aktivitet, påverkar den rumsliga upplevelsen och kognitionen. Jag försöker återbygga en plats med fotografier, och jämföra de olika kännetecknen på en ursprunglig plats och en fotografisk plats genom att placera dem sida vid sida. Att kombinera dem genom ett mekaniskt verktyg gör att formgivare kan förstå människors erfarenhetsmässiga platser framför rumslig hierarki som har planerats av formgivaren.

En bit av en plats är ett experimentellt rumsligt verktyg som lockar människor till erfarenhetsmässiga platser av många slag. Det är nära knutet till rumsliga kontexter: ursprunglig plats, fotografisk plats och människors rumsliga praxis. Det tar upp frågor som: Hur kan vi se på ett fotografi som en rumslig komponent som är en oberoende del av en ursprunglig plats? Hur kan en designer få rumslig information/identitet från foton bortom den visuella informationen? Vilken betydelse har en fragmentarisk bild?