Dessislava Madanska

Master/Spatial Design


New Rituals

My degree project unfolds on three different scales: materials, objects and spaces. I research materials and new techniques for their transformation, which leads to the creation of functional objects from the transformed materials, and finally, a spatial environment from the created objects.

All these are connected to the notion of ritual: a ritual within the material transformation and craft process, a ritual performed by the end user and a space for rituals. Rituals are connected to fire, water and reflection. I decided to focus on rituals in our everyday mundane activities, rather than creating a new religion. How does our perception of performing everyday activities change when they are performed using bizarre objects?

For my degree project, I present a collection of functional sculptures, each representing a new technique I have learned with a function more related to the emotional aspect rather than pure functionality. These objects create a space that is suitable for contemplative mindful activities connected to rituals.

New Rituals

Mitt examensarbete utvecklar sig på tre olika nivåer: material, föremål och platser. Jag utforskar material och nya tekniker för att transformera dem, vilket leder till skapandet av funktionella objekt av de omvandlade materialen – och till sist: en rumslig miljö med de föremål som har skapats.

De är alla kopplade till begreppet ritual: en ritual inom materialomvandling och hantverksprocesser, en ritual som utförs av slutanvändaren, och en plats för ritualerna. Ritualer är kopplade till eld, vatten och reflektion. Jag bestämde mig för att fokusera på ritualer i vårt vardagsliv snarare än att skapa en ny religion. Hur förändras vår uppfattning om att utföra vardagliga aktiviteter när de utförs genom att använda bisarra föremål?

I mitt examensarbete presenterar jag en samling funktionella skulpturer som var och en representerar en ny teknik jag har tillägnat mig, med en funktion som är mer relaterad till den emotionella aspekten snarare än renodlad funktionalitet. Dessa föremål skapar en plats som är lämplig för kontemplativa medvetna aktiviteter kopplade till ritualer.