Kristine Arnell

Teacher Education Programme in Visual Arts/

Sweden, b. 1994
Performance Anxiety

Logbook

You Can't, It Won't Work, It's No Use.

We all have them.
Those negative thoughts.
The worries that you’re not good enough.
The fear of failure.
Performance anxiety.

In today’s performance-focused society, performance anxiety is a major factor behind increasing mental illness among school children. The visual arts, however, are often viewed by society as a school subject without pressure and stress, as something that is instead easy-going and therapeutic. In my experience, this view of the visual arts is far from true. In my degree project, I want to highlight and increase understanding of performance anxiety in the visual arts, how it expresses itself and its underlying causes. It is my hope that this will help reduce the mental illness that comes with performance anxiety, both among my pupils in my future professional role as a visual arts teacher and in myself with my own creative processes.

Du kan inte, det kommer inte bli bra, det är ingen idé.

Vi alla har dem.
De negativa tankarna.
Tvivlet på om man är tillräcklig.
Rädslan för att misslyckas.
Prestationsångesten.

I dagens prestationsfokuserade samhälle är prestationsångest en stor orsak till den ökande psykiska ohälsan hos skolungdomar. Bildämnet ses dock på samhällsnivå ofta som ett skolämne utan press och stress. Det ses snarare som lättsamt och terapeutiskt. Enligt min erfarenhet är denna syn på bildämnet långt ifrån sann. I mitt examensarbete vill jag synliggöra samt utöka förståelsen av prestationsångest i bildämnet, hur den yttrar sig och dess bakomliggande orsaker. Detta för att förhoppningsvis kunna minska den psykiska ohälsa som kommer med prestationsångest både hos mina elever i min framtida yrkesroll som bildlärare och hos mig själv i mitt bildskapande.