Ellinor Ginzburg Hall

Teacher Education Programme in Visual Arts/


fånga vinden 1     2020


fånga vinden 2     2020


fånga vinden 3     2020


fånga vinden 4     2020


fånga vinden 5     2020

Who Can See the Wind? Four Studies About Making Art Pedagogy Available

Ellinor has focused on pupils with functional variations and how art education needs to be adapted to the needs of different people. What methods and didactic strategies should an educator keep in mind when designing educational materials? How can we create a secure and fun-filled learning environment and how do we inspire creativity among this target group with visual art and form as expression and method?

Vem kan se vinden? Fyra undersökningar om att tillgängliggöra konstpedagogiken

Ellinor har intresserat sig för elever med funktionsvariationer och hur konstpedagogiken behövs anpassas till olika personers behov. Vilka metoder och didaktiska strategier bör en pedagog ha i åtanke vid utformandet av ett pedagogiskt material? Hur skapar vi en trygg och lustfylld läromiljö samt hur frambringar vi skaparlust hos målgruppen med bild och form som uttryckssätt och metod?