Emma Wik

Teacher Education Programme in Visual Arts/


Min relation med naturen 1


Min relation med naturen 2


Min relation med naturen 3


Min relation med naturen 4


Min relation med naturen 5

Be with Nature

Our connection with nature can make us happier and increase our tendency to act more sustainably. Taking pupils’ relationships with nature as the point of departure in my degree project, I explore how to design nature-focused creative visual art tasks and exercises that allow us to connect back to and strengthen pupils’ relationships with nature.

How do pupils describe their experience and relationship with nature? What is nature for them? This can be an alternative way to work with sustainability in the visual arts.

With Year 7 pupils, I investigate these questions with the help of interviews and visual art works both about and in nature.

Vara med naturen

Vår samhörighet med naturen kan göra oss lyckligare och att vi tenderar att agera mer hållbart. Utgångspunkten i mitt examensarbete är elevers relation till naturen, att utforma bildskapande arbete och uppgifter där naturen får ta plats för att återkoppla och stärka elevers relation med den.

Hur beskriver elever sin erfarenhet och relation till naturen? Vad är naturen för dem? Detta kan vara ett alternativt sätt att jobba med hållbarhet inom bildämnet.

Med elever från årskurs sju undersöker jag dessa frågor med hjälp av intervjuer och bildskapande arbete både om och i naturen.