Anna Aava

Teacher Education Programme in Visual Arts/


Birthday cake


Birthday candy

The Movie Birthday Party - Creative Play is a Visual Test of Play
Would You Like to Play?

An inquiry by Anna Aava about play as a tool for learning within the subject through the pearl plate.

The purpose of my degree project has been to examine the different forms of play based on theorists such as Lev S. Vygotskij, Fredric Schiller and Melanie Klein. Play can often be interpreted as something frivolous, but play can also focus on something objectively. It can be structured and targeted like in games, but it can also be free and have a relaxed impact. It can be impulsive but also compulsive. It is not just about being a pastime, it is vital for the development of cognitive skills in children and young adults, to help them think, learn and process information about their world. Play is not only good for the cognitive development of children, but also for hand-eye coordination, i.e. playing with pearl beads develops fine motor skills.

Play can also help with social skills and it can act as a first step towards integration with others. Play is something that younger children often take part in, but forms of play may differ between cultures. Inventor Cas Holman draws connections between animals and humans, where animal play can be about survival. That is why Holman believes that play is just as important to humans as air, food and sleep and if we humans can play together, we can also live together.

Vill du leka?

En undersökning av Anna Aava om lek som verktyg för lärandet inom bildämnet genom pärlplattan.

Syftet i undersökningen har varit att utforska olika former utav lek utifrån teoretiker som Lev S Vygotskij, Fredric Schiller, Melanie Klein m.fl. Lek kan oftast tolkas enbart som något oseriöst men den kan ha fokus på något objektivt. Den kan vara strukturerad och målinriktad som i ett spel men leken kan även vara fri, där den har en avslappnande inverkan. Lek kan vara impulsiv men även tvångsmässig. Det handlar inte bara om någon tidsfördrivande aktivitet, utan den är viktig för utvecklingen av ungas kognitiva förmågor, för att tänka, lära och bearbeta information om omvärlden.

Lek är inte bara bra för barnens kognitiva utveckling utan även för öga-handkoordination vilket man kan koppla pärlplattan till eftersom man där arbetar med finmotoriken. Lek kan även hjälpa till med sociala förmågor samt kan verka som ett första steg till integration med andra. Lek är något som ofta yngre barn tar del av men leken kan se annorlunda ut från kultur till kultur. Uppfinnaren Cas Holman drar kopplingar mellan djur och människor där djurens lek kan handla om överlevnad. Därför tror Holman på att lek är lika viktigt för oss människor som luft, mat och sömn och om vi människor kan leka tillsammans kan vi även leva tillsammans.