Allie Karlsson

Teacher Education Programme in Visual Arts/


Ett konstpedagogiskt äventyr om vinden, för att skapa engagemang och intresse för konst hos barnfamiljer.


Karta för äventyret.

Linjer, rum och rythm av Linus Ljungren
Labyrint vid Å-promenaden
Mozarts toner av Staffan Östlund
Grenar i kubik av Silas Engström

 
Konstäventyret Sagan om vinden som inte fick blåsa är uppbyggt genom tre delar vilka är audioguide, hemsida och aktiviteter. Konstäventyret skapades som ett narrativ med syfte att användas som ett konstpedagogiskt verktyg för de offentliga konstverken längst Å-promenaden i Enköping. Temat för guiden är vinden och deltagaren kommer försöka kommunicera med den på olika sätt genom att gestalta den.

I denna studie undersöks hur narrativ och äventyr kan användas som en konstpedagogisk metod. Syftet med ett studien är att hitta metoder för att tillgängliggöra, engagera och skapa intresse för konstupplevelser till barnfamiljer. I barnkonventionen, som blev lag år 2020, står det att alla barn skall ha rätt till att ”till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet”. Därför är det viktigt att utveckla metoder som syftar till att nå målgruppen genom engagemang och intresse. På historiska museer används ofta äventyr och narrativ som ett pedagogiskt grepp, vilket har visat sig blivit populärt för målgruppen. Men skulle detta arbetssätt på kunna användas i konstsammanhang också?

Röster: Joel Ring och Kevin Aiderfors
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Who Can See the Wind? Four Studies About Making Art Pedagogy Available.

Allie has examined adventure and narrative stories as an art education tool. Her studies have resulted in an audio narrative about a land that, in reaction to a storm, decides to forbid the creation of wind. It is designed as an audio guide along a walkway containing public art. The children who listen are invited to actively participate in the story and thereby save the wind.

Vem kan se vinden? Fyra undersökningar om att tillgängliggöra konstpedagogiken.

Allie har undersökt äventyr och narrativa berättelser som ett konstpedagogiskt verktyg. En audiotiv berättelse om ett land som på grund av en storm beslutade att förbjuda att vinden skapades, utformat som en audioguide längs ett promenadstråk med offentlig konst. Barnen som lyssnar inbjuds att aktivt medverka i berättelsen och på så sätt rädda vinden.