Ebba Gradin

Teacher Education Programme in Visual Arts/

Sweden, b. 1994

Skolplansch – Fel är en del av att göra rätt. No 1/1.

Don’t Make an Error into an Error

In moments of creating, I have felt anxious about messing things up. But when I’ve dared to try, when the tip of my pencil touches the paper in a light sketch, I see that what goes wrong can be used. It is there, in the mistake, that I notice how the image is formed. It is through the error that it becomes right.

I delve into processes and discover how the errors help me to see. Earlier research on mistakes in school subjects confirm my thoughts. If the norm in the schools is to do things correctly, art education will be affected. The purpose of my study is to highlight where right and wrong are expressed in teaching and to see where I, in my teaching of the visual arts, can use errors as a tool in the creative processes of the subject. In the study, I have spent some time with a Year 8 class and conducted a number of interviews with them to enable a pupil perspective in my work.

Fel är inte fel

I skapande ögonblick har jag känt oro för att klanta till det. Men när jag väl vågat. När pennspetsen känner på pappret i lätt skiss. Ser jag att det som blir fel kan användas. Det är där, i felen jag märker hur bilden byggs. Det är genom felen det blir rätt.

Jag tar mig in i processer och upptäcker hur felen hjälper mig att se. Tidigare forskning om misstag i skolämnen bekräftar mina tankar. Om normen i skolan är att göra rätt kommer bildundervisningen påverkas. Studiens syfte är att synliggöra vart rätt och fel kommer till uttryck i undervisningen samt att se vart jag i bildundervisningen kan använda fel som ett verktyg i bildämnets skapande processer. I studien har jag spenderat en tid tillsammans med en klass i årskurs åtta och utfört ett antal intervjuer med dem för att i arbetet kunna ta ett elevperspektiv.