Teacher Education Programme in Visual Arts


The student teachers now graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education have been studying and training for five years to become upper-secondary school visual arts teachers.

A basic tenet of the Teacher Education Programme in Visual Arts is that advanced knowledge is developed through the combination of theoretical and creative work. Mastering several forms of knowledge provides a more varied and nuanced capacity for expression. This is what we call working from a ‘double perspective’, which means that each student’s degree project results in both an academic paper and a visual creation or performative act.

Working with pedagogical space is always central in our students’ work, whether this work is then presented in digital or physical space. The multimodal and performative is therefore always part of visual arts education.

During the spring semester, the students have worked with individual explorations in which topical pedagogical issues in the visual arts have been discussed and put into perspective.

Cecilia Andersson
Senior Lecturer in Visual Arts Education

De lärarstudenter som nu examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till bildlärare för gymnasieskolan.

En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. Att behärska flera kunskapsformer ger en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Att arbeta med pedagogiska rum är alltid centralt i våra studenters arbeten, vare sig de presenteras i digitala eller fysiska rum. Det multimodala och performativa finns därför alltid med i bildpedagogik.

Studenterna har under vårterminen arbetat med olika individuella undersökningar där aktuella bildpedagogiska frågor diskuteras och perspektiveras.

Cecilia Andersson
Lektor bildpedagogik