Master / Spatial DesignMA SPATIAL DESIGN DEGREE SHOW
The graduating students in Spatial Design 2020 have all formulated an individual approach to spatial practice, ranging from speculative imaginations, to concrete actions and proposals.

– – –

The master’s programme in Spatial Design engages with the design of interiors, furniture, material processes and atmospheres. The students of 2020 have all formulated an individual approach to spatial practice, ranging from speculative imaginations, to concrete actions and proposals. Many of this year’s degree projects are concerned with current societal and disciplinary issues such as how to be a designer in an era of climate crisis and diminishing material resources, how to sharpen our attention to find value in everyday spaces and objects, and how local production can be open to unexpected material sensations. Some students look to nature, history and evolution in the search for substance and origin. Others work hands-on through case studies in and for society, with neighbourhoods, hospitals, libraries and disability homes, questioning norms and standards. The works present diversity and in the Konstfack Degree Exhibition 2020 they range from full-scale installations, furniture and prototypes, to speculative drawings, interactive models, photography and moving images.

Kristina Fridh, Professor in Interior Architecture
Einar Rodhe, Senior Lecturer in Interior Architecture & Furniture Design

Masterprogrammet Rumslig gestaltning arbetar med utformningen av rum, möbler, materialprocesser och atmosfärer. Årets studenter har alla ett individuellt förhållningsätt till rumslig praktik som sträcker sig från spekulativa fiktioner till konkreta åtgärder och förslag. Många av årets examensarbeten handlar om aktuella samhälleliga och disciplinära frågor: hur det är att vara designer i en era av klimatkris och minskande materiella resurser, hur vi kan skärpa vår uppmärksamhet för att hitta nya värden i vardagens rum och objekt, och hur lokal tillverkning kan öppna för oväntade materialsensationer. Några studenter söker sig till naturen, historia och evolution i sökandet efter substans och ursprung. Andra arbetar med fallstudier i och för samhället, och ifrågasätter normer och standarder kopplade till boende, förortscentrum, sjukhus och bibliotek. Verken uppvisar mångfald och i Konstfacks Vårutställning 2020 sträcker de sig från fullskaliga installationer, möbler och prototyper till spekulativa ritningar, interaktiva modeller, fotografier och rörliga bilder.

Kristina Fridh, professor i Inredningsarkitektur
Einar Rodhe, lektor i Inredningsarkitektur & Möbeldesign