Björk Gunnbjörnsdóttir

Master/Individual Study Plan in Design

Iceland, b. 1989

Come/post: A Playful Contribution to Rehabilitate Soil

One-third of all food produced in the world is wasted. Our systems encourage consumeristic behaviours and wastefulness in preference to circularity. Human disconnection to nature’s ecosystems is resulting in depleting, eroding and polluted soils.

Soil is the foundation of life, without it, humans would not exist. Our food exists because of soil and we obtain energy from the food we eat – unfortunately the nutrients in our food are declining due to intensive industrial farming. Compost enhances the soil, nourishes the life within it. How can composting be involved in our everyday life?

Taking a step back and adjusting our habits does not have to be simply dull and difficult, possibly it is a worthwhile adventure. Playing is a mode of being human, playing evokes curiosity and through play we can understand what surrounds us. In a collective space families can collaborate, together they learn how to turn their food waste to compost, while playing.

Kom/post: Ett lekfullt bidrag för att återställa jorden

En tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo. Våra system uppmuntrar beteenden som hög konsumtion och slöseri framför cirkuläritet. Människans frånkoppling från naturens ekosystem leder till utarmning, erodering och förorenad jord.

Jorden är själva grunden för livet, utan den skulle människan inte existera. Våra livsmedel finns på grund av jorden och vi får energi från den mat vi äter – tyvärr minskar näringsämnena i våra livsmedel på grund av intensiva industriella produktionssystem. En kompost förbättrar jorden och ger näring åt livet i den. Hur kan kompostering bli en del av vår vardag?

Att ta ett steg tillbaka och anpassa våra vanor behöver inte bara vara tråkigt och besvärligt, det kan kanske vara ett intressant äventyr. Att leka är ett sätt att vara människa, leken väcker nyfikenhet och genom leken kan vi förstå vad som omger oss. I ett kollektivt utrymme kan familjer samarbeta och tillsammans lära sig hur deras matavfall blir till kompost samtidigt som de leker.