Sofia Ljung

Bachelor/Industrial Design


Grow Social
Photo: Liisa Widstrand & Sofia Almqvist


The social interactor placed in a stairwell
Photo: Liisa Widstrand & Sofia Almqvist


Grow social cultivation kit


Interaction board
Photo: Liisa Widstrand & Sofia Almqvist


Grow Social with your neighbors
Photo: Liisa Widstrand & Sofia Almqvist

Grow Social – Create Connection & Communication Through Cultivation

We live in a society where individualism is thriving, while involuntary loneliness is a growing problem that has become a health issue. Through urbanisation, we live in increasingly dense areas, but despite this we feel lonelier in big cities. Research shows that one of the most important sources of a long life, is social interaction in everyday life. It’s as simple as saying hello to the neighbour.

It’s not that hard, is it?

Socioecological urban development is about how urban planning can intertwine ecological and social sustainability. Based on the context “neighbors living in apartments in Stockholm” I am investigating how, through design, I can contribute to this work by developing a proposal that can be applied to already existing housing forms/environments we see today.

Grow Social is a combination of a product and service with the aim of ‘going around’ and spreading seeds in apartment houses to encourage neighbors to grow locally, but above all, to grow neighbors’ social relationships by cultivating and socializing.

With Grow Social, I want to show that the development of sustainable housing can begin with a small step. That we, through something as small as a seed, can move towards a future where social interaction fills a natural place when designing our living environments.

Grow Social – Create Connection & Communication Through Cultivation

Vi lever i ett samhälle där individualismen blomstrar samtidigt som ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som kommit att bli en hälsofråga. Genom urbaniseringen bor vi allt tätare, trots detta visar studier att vi känner oss ensammare i storstäder. Forskning visar även att en av de viktigaste källorna till ett långt liv, är social interaktion i vardagen. Något så enkelt som att säga hej till grannen.

Det är ju inte så svårt, eller?

Socioekologisk stadsutveckling handlar om hur man i stadsplanering kan fläta samman ekologisk och social hållbarhet. Utifrån kontexten “grannar bosatta i lägenhet i Stockholm” undersöker jag hur jag genom design, kan bidra till detta arbete genom att ta fram ett förslag som kan appliceras på redan existerande boendeformer/miljöer vi ser idag.

Grow Social är kombination av en produkt och tjänst med syfte att ”åka runt” och sprida fröer i lägenhetshus för att uppmuntra grannar till att odla lokalt, men framförallt, att få grannars sociala relationer att växa genom att odla och umgås.

Genom Grow Social vill jag visa på att utvecklingen till hållbara boenden kan börja i det lilla. Att vi genom något så litet som ett frö, kan gå mot en framtid där social interaktion fyller en naturlig plats vid utformandet av våra boendemiljöer.