Olle Hiort

Bachelor/Industrial DesignPhoto: Jenny Vinterqvist


Photo: Jenny Vinterqvist


Photo: Jenny Vinterqvist


Photo: Jenny Vinterqvist

Creating Wood

What impact does the qualities of a material have on design and what can the effects be when the material changes? With residues from the wood and paper industry, I have recreated wood, but now with new qualities and possibilities. With the purpose to challenge wooden products and its language of form, I have chosen to mould residues from the wood industry with wood’s natural binder, lignin. Lignin, whose properties roughly can be compared to oil, is extracted from black liquor from wood pulp. Usually, the black liquor is burned, and with it the lignin. However, as recent discoveries highlight, lignin is a sustainable substitute to oil in, for example, the production of plastic; the material has gained relevance in the making of sustainable products. In order to express the possibilities of lignin in the design of wooden products, I have sought to mirror the playfulness that is usually associated with plastic where injection moulding, moulding and 3D printing are examples of common methods when designing. The result is presented in this furniture.

Creating Wood

Vad har ett materials egenskaper för inflytande på formgivning och hur kan det påverkas när materialet förändras? Med restmaterial från trä- och pappersindustrin har jag återskapat trät som material, fast nu med nya egenskaper och därmed möjligheter. I syfte att utmana träprodukter och deras givna formspråk har jag i mitt examensarbete valt att gjuta rester från träindustrin med trädets kroppsegna bindemedel, lignin. Ligninet, vars egenskaper i grova drag kan jämföras med olja, utvinns ur svartlut från pappersmassa. I vanliga fall bränns svartlutet och med det ligninet. I takt med att ny forskning uppmärksammar ligninet som ett hållbart substitut till olja i produktion av exempelvis plast har dock materialet fått relevans i skapandet av hållbara produkter. För att uttrycka ligninets möjligheter i formgivning av trä har jag med mina produkter sökt spegla den lekfullhet som vanligtvis associeras med plast där formsprutning, gjutning och 3D-printning är exempel på vanliga metoder för skapande. Resultatet redovisas i dessa möbler.