Tony Karlsson Savci

Master/Fine Art

For You Are the Only Thinker in Your Mind

For You Are the Only Thinker in Your Mind revolves around the politics of healing.

Through performance, participatory workshops and installation, the work takes the form of transcribed and recited meditations, subsequently examined through collective research. Workshop participants are invited to discuss, analyse and question the text of a self-help tape, originally recorded in 1986 by American motivational author and speaker Louise Hay. The aim of the workshop is to explore the possibilities and risks of affirmative language’s mind-transfiguring effects.

For You Are the Only Thinker in Your Mind investigates the mechanisms and consequences of positive and negative internalisations from an intersectional, psychopolitical perspective. This is done specifically to discuss its effects on marginalized groups and people suffering from oppression and internalised inferiority.

How do we ground our understanding of concepts such as love, health and care in a community and, at the same time, as resilience against the individualised commodification of our wellness? What are the social distortions maintained from potentially bypassing or gaslighting spiritual psychology? What terminology do we need in order to further diversify and politicise emotional, psychological and spiritual healing?
‘Queerleading’ – a wordplay on cheerleading and queer leadership – is a strategy being developed during the project to decentralise the role of the facilitator and invite participants to take on a shared responsibility to care for the group’s collective potential. Following feminist, queer and engaged pedagogy, ‘queerleading’ is a practice-fed research on methods for creating socio-spiritual atmospheres.

In the spirit of Kajsa Dahlberg’s A Room of One’s Own / A Thousand Libraries(2006), participants’ notes from the workshop sessions have been compiled into one document becoming a record of multiple voices.

I wish to thank everyone who attended the sessions – without your contributed openness and insights this project never would have been possible.

For You Are the Only Thinker in Your Mind

For You Are the Only Thinker in Your Mind kretsar kring läkandets politik.

Verket är en kollektiv forskning som genom performance, deltagande workshop och installation tar avstamp i en text från en självhjälpskassett, ursprungligen inspelad 1986 av den amerikanska motivationsförfattaren och talaren Louise Hay. I form av transkriberade och reciterade meditationer uppmanas deltagarna sedan i en workshop att diskutera, analysera och ifrågasätta textens innehåll och mening. Workshopen syftar till att utforska möjligheterna och riskerna med det affirmerande språkets sinnesomgestaltande effekt.

For You Are the Only Thinker in Your Mind undersöker mekanismerna och konsekvenserna av positiva och negativa internaliseringar ur ett intersektionellt, psykopolitiskt perspektiv. Detta görs särskilt för att diskutera dess påverkan på marginaliserade grupper och personer som utsätts för förtryck och drabbas av internaliserad underlägsenhet.

Hur grundar vi vår förståelse av begrepp som kärlek, hälsa och omsorg i gemenskap som motståndskraft mot och samtidigt bortom den individualiserade kommodifieringen av vårt välbefinnande? Vilka sociala förvrängningar upprätthålls av potentiellt kringgående eller manipulerande spirituell psykologi? Vad behöver vi för terminologi för att ytterligare diversifiera och politisera emotionell, psykologisk och andlig läkning?

Queerleading – en ordlek med cheerleading och queert ledarskap – är en strategi i utveckling under processen av projektet som ett sätt att decentralisera facilitatorns roll och bjuda in till att gemensamt ta ett omhändertagande ansvar för en grupps kollektiva potential. I linje med feministisk, queer och engagerad pedagogik, är queerleading en kontinuerligt praktiserande undersökning av metoder för att skapa socio-spirituella atmosfärer.

I andan av Kajsa Dahlbergs A Room of One’s Own / A Thousand Libraries (2006) har deltagarnas anteckningar från workshop-sessionerna sammanställts till ett dokument som blir till ett register av flera röster.

Jag vill tacka alla som deltog i sessionerna – utan er medverkan med öppenhet och insikt skulle detta projekt aldrig ha varit möjligt.