Fine Art / Master


Exhibition/Execution

When a work is exhibited, it becomes something in the world. It meets an observer, a room, an environment with sound, light, ceiling and walls. In the exhibition, the work is in some way given an unpredictable life. Its effects are tested through that situation. Does it grab us? Does it shake things up? Does it sow seeds in our memories? This is why the exhibition is a natural part of the artistic practice; it puts the implications of existing in the world – as an artist – to the test.

This year’s graduating class in the Master’s Programme in Fine Art gives us an impressive breadth of artistic works to enjoy. These works interpret reality and renegotiate it, distil it through research, actions and listening practices. They take shape through painting, film, sculptures and song. Through radicalism, care and poverty, gestural abstraction, sleeplessness and museology. They show clearly the scope and the thought-provoking potential of the art.

This year, the class has formed a collaboration with the newly established Mint Art Gallery, located in the Workers’ Educational Association (ABF) premises in central Stockholm – a building that opened in the early 1960s and has since then functioned as a centre for self-organised education in the city. This is not a traditional exhibition hall with accommodating white walls and quiet spaces, but instead an environment that encourages installation in responsive dialogue with existing environments and their own special peculiarities. The works are shown in dance halls, basements and stairwells, through reflections, dialogues and interventions. The exhibition as a practice is thus tested for yet another lap as it approaches the world and its chequered complexity.

Emily Fahlén and Asrin Haidari
Mint Art Gallery

Utställande/verkställande

När ett verk ställs ut blir det något i världen. Det möter en betraktare, ett rum, en miljö med ljud, ljus, tak och väggar. I utställning ges verket ett delvis oförutsägbart liv, i situationen testas dess effekter: Griper det tag? Ruskar det om? Sår det frön i våra minnen? Därför är utställandet en given del av den konstnärliga praktiken: då prövas innebörden av att befinna sig i världen – som konstnär.

I årets avgångsklass på masterprogrammet i konst tar vi del av en imponerande bredd av konstnärliga arbeten. Dessa verk tolkar verkligheten och omförhandlar den, destillerar den genom undersökningar, aktioner och lyssnande praktiker. De tar form genom måleri, film, skulptur och sång. Genom radikalism, omsorg och fattigdom, spontanism, sömnlöshet och museologi. Tydligt visar de på konstens omfång och på dess tankeväckande potential.

I år etablerar klassen ett samarbete med den nystartade konsthallen Mint, belägen i ABF-huset i centrala Stockholm. Ett hus som arbetarrörelsens bildningsförbund öppnade i början av 1960-talet och som sedan dess har fungerat som ett centrum för folkbildande verksamhet i staden. Detta är inte ett traditionellt utställningsrum med fogliga vita väggar och tysta rum, utan en miljö som uppmuntrar till installation i lyhörd dialog med befintliga miljöer och dess säregenhet. Verken visas i danssalar, källarutrymmen och trappavsatser, genom speglingar, dialoger och inbrott. Utställandet som praktik prövas således ytterligare ett varv när den närmar sig världen och dess brokighet.

Emily Fahlén och Asrin Haidari
Mint konsthall