Annsofi Gråmunke

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design

Sweden, b. 1972


How to Alter the Pace of a Space and Support a New Spatial Function by Introducing New Elements

A spatio-psychological study of Tärnsjö Municipal Hall and public space.

The purpose of my degree project has been to create a space that responds to functional planning where both psychological as well as physical needs are considered and included. The pace of a space here means the psychological character which, using empathy, I have investigated how it is possible to alter the entrance lobby of Tärnsjö Municipal Hall using my remodelling proposal, and how it responds to the desired functions.

I have used experience analysis, as developed by the architects Inger Bergström (Associate Professor in Architecture) and Arne Branzell (Doctor in Architecture), as my tool for the study.

Spatio-psychological studies can be used to study how people respond to/experience their environment and how they are being influenced by it. A space can support an understanding of how spaces are meant to be used but also how they influence thoughts and actions.

How we perceive architecture as a social object therefore includes both the physical and also the social environment, as well as the interplay between them; architecture as a co-player and collaborator.

I have found it rewarding to examine the possibilities of spatial configuration that transcend the visual, e.g. colour, form, texture, and I have begun a practice which I would like to continue; a practice that views architecture, and the possibilities to create space, holistically.

”…space is needed in order to prepare us for a change of mind, establish relationships, to separate activities and to suggest and invite appropriate behaviour. It creates settings.”

Bryan Lawson

Hur kan jag med hjälp av nya element, förändra rummets tempo, för att stödja ny rumslig funktion?

En miljöpsykologisk studie av Tärnsjö Folkets Hus och det offentliga rummet.

Mitt mål med examensarbetet har varit att skapa ett rum som svarar mot en funktionsplanering där både psykologiska och sociala såväl som fysiska behov ingår. Ett rums tempo avser här den psykologiska karaktären där jag genom empati undersökt hur Tärnsjö Folkets Hus foajé genom mitt omgestaltningsförslag förändras, och om det svarar mot nya önskade funktioner. Mitt verktyg har varit upplevelseanalys enligt Inger Bergström (docent i arkitektur) och Arne Branzell (doktor i arkitektur).

Inom miljöpsykologin studeras hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den. Rum kan enligt miljöpsykologin hjälpa till med förståelsen hur rum ska användas och påverka tankar och handlingar. Synen på arkitektur som socialt objekt innefattar alltså både fysisk och social miljö samt samspelet mellan dem, arkitektur som en medspelare.

För mig har det varit mycket lärorikt att undersöka möjligheter med rumslig utformning utöver det rent visuella såsom färg, form, textur etcetera. Jag har startat ett arbete som jag gärna vill fortsätta med. Ett arbete som ser holistiskt på arkitektur och dess möjligheter att skapa goda rum.

”…space is needed in order to prepare us for a change of mind, establish relationships, to separate activities and to suggest and invite appropriate behaviour. It creates settings.”

Bryan Lawson