Agnes Väppling

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design

Sweden, b. 1992
Augments

Attention constantly shifts. It shifts inwards and outwards. Attention is attracted to that which is new and exciting. Then it lingers or dissipates in an instant. My degree project is an exploration of how ‘intensifying’ certain qualities in spatial objects can stimulate sensorial attention in the user. By focusing on the context-sensitive relation between low and high intensity, my ambition is not to force experience, but rather to provide it with emancipatory means.

Augments

Uppmärksamheten växlar ständigt. Den växlar inåt och utåt. Uppmärksamheten riktas mot det som är nytt och spännande. Sedan dröjer det sig kvar eller skingras på ett ögonblick. Mitt examensarbete är ett utforskande av hur “intensifiering” av vissa egenskaper hos rumsliga objekt kan stimulera sensorisk uppmärksamhet hos användaren. Genom att fokusera på det kontextberoende förhållandet mellan låg och hög intensitet är min ambition inte att tvinga fram en upplevelse, utan snarare ge den frigörande möjligheter.