Linn Henrichson

Master/Visual Communication


Hypermanual

Hypermanual is an artistic investigation that focuses on designing beyond the screen – aiming for a design practice that is at a critical distance from the digital while remaining partly defined by it. With a background in graphic design, I have turned to craft to explore post-digital methods where the material and process are in focus.

Within a culture of constant acceleration where digital technology continuously shapes our behaviour, it’s relevant to question under which terms we allow this to happen. When it comes to creative work, technology offers the possibility of working fast and using automated solutions – hence the industry’s expectations are adjusted accordingly. Under these conditions, there is a valuable part of the process that is easily lost. The demand of being constantly connected can result in creative disconnection.

My degree project concludes with a series of deconstructed posters, produced using various techniques and materials unconventional to my previous practice. Exploring the boundaries between the screen and the hand, the work manifests itself in time, weight and size. Going against the current norms of visual communication, these pieces are time-consuming originals that aren’t compatible with means of constant editing and mass reproduction. Created by hand, but with a digital mind-set.

Hypermanual

Hypermanual är ett konstnärlig undersökning som fokuserar på utformning bortom skärmen – som siktar på en designpraktik på ett kritiskt avstånd från det digitala samtidigt som den delvis definieras av det. Med en bakgrund inom grafisk design har jag har använt mig av hantverk för att utforska post-digitala metoder där materialen och processerna är i fokus.

Inom ramen för en kultur med en konstant tilltagande hastighet där digital teknik kontinuerligt formar vårt beteende, är det relevant att fråga sig under vilka villkor som vi låter detta ske. När det gäller skapande arbete erbjuder tekniken en möjlighet att arbeta snabbt och med hjälp av automatiserade lösningar – på så sätt anpassas branschens förväntningar. Under dessa förhållanden är det en värdefull del av processen som lätt går förlorad. Behovet av att alltid vara uppkopplad kan resultera i kreativa frånkopplingar.

Mitt examensarbete avslutas med en serie dekonstruerade affischer som producerats med hjälp av olika tekniker och material som är okonventionella jämfört med min tidigare praktik. Genom att utforska gränserna mellan skärmen och handen, manifesteras arbetet sig själv i tid, tyngd och storlek. Genom att trotsa gällande normer för visuell kommunikation är dessa arbeten tidskrävande original som inte är kompatibla med hjälp av verktyg för konstant redigering och massreproduktion. De är skapade för hand men med ett digital tänkesätt.