Brit Pavelson

Master/Visual Communication


Step into my project at www.marketvalues.ee

Market Values: Lessons in Decoration from Post-Soviet Markets

Educated as a graphic designer, I have learned so much from design theories by men operating in distant realities, but never have I given thorough attention to design practices close to my own peripheral living and working conditions in post-Soviet capitalism.

My degree project is an investigation into the ‘cheap’ stuff sold at markets in Estonia. The research is rooted in objects that are low in price but also low in design value. In fact, the tablecloth from an online second-hand market is not called ‘design’ at all. The living room from an online real estate site doesn’t have a ‘designer’. The dresses I photographed around fruit vendors can’t be bought from ‘designer stores’. With this project, I investigate the design values which these markets doembody, even if still unvalidated by the Western design canon.

Marknadsvärden: Lärdomar i dekoration från post-sovjetiska marknader

Under min utbildning till grafisk formgivare har det mesta jag lärt mig kommit från designteorier framtagna av män som verkar i för mig avlägsna verkligheter. Men jag har aldrig riktigt uppmärksammat designpraktiker nära mina egna perifera livs- och arbetsförhållande i den post-sovjetiska kapitalismen.

Mitt examensprojekt undersöker de ‘billiga’ grejer som säljs på marknaderna i Estland. Undersökningen tar fasta på de objekt som har lågt pris men också lågt designvärde. Faktum är att duken från en second hand-marknad på nätet inte kallas för ‘design’. Vardagsrummet på en webbsida för fastigheter har inte ‘en designer’. Klänningarna som jag har fotograferat omkring fruktförsäljare kan inte köpas från ‘designerbutiker’. I detta projekt tittar jag på de designvärden som dessa marknader förkroppsligar, även om de fortfarande är förbisedda av västerländsk designkanon.