Elsa Binder Ekedahl

Bachelor/Ceramics & Glass

Sweden, b. 1988

In Praise of Subtleties

A diffused and ambiguous idea manifested in clay. Fragments of scattered thoughts and vague feelings unified in form. The sculpture is the result of an ongoing dialogue between ambition and material. My hands intermediate between me and the clay. They navigate through the endless stream of feelings, thoughts and impulses flowing through my body, while at the same time listening to the clay, asking it for permission. A process that captures what can only be caught in clay.

My degree project is the result of a complex and unfathomable series of decisions, conscious as well as subconscious. Initially tentative, exploring and uncertain. As the work proceeds, shapes get caught in a rhythm, a pulse, a regular irregularity. A chaos has found its order, but at the same time the order gives the chaos meaning. Without chaos, there is no order.

In Praise of Subtleties

En oklar och mångtydig idé manifesterad i lera. Fragment av spridda tankar och vaga känslor förenade i en form. Skulpturen är resultatet av ambitionen och materialets pågående dialog. Handen mäklar mellan mig och materialet. Navigerar genom den strida ström av känslor, tankar och impulser som far igenom min kropp. Lyssnar samtidigt till leran, frågar den om lov. Ett samspel som mynnar ut i det som kanske bara kan fångas i lera.

Mina verk är ett resultatet av en komplex och oöverskådlig serie medvetna och omedvetna beslut. Från början trevande, utforskande och ovisst. Under arbetets gång alltmer fångade i en rytm, en puls. En regelbunden oregelbundenhet. Ett kaos har funnit sin ordning, men ordningen finns samtidigt där för att hjälpa kaoset vidare. Utan kaos, ingen ordning.