Bachelor / Ceramics & Glass


The practice of material exploration has many branches and offshoots, but in our programme we have a decided starting point: the history of the materials glass and ceramics. This is on many levels an odd starting point for an artistic act, but also a quite obvious one. The obvious means that one jumps right into an already existing context. A context that is about functions and needs such as the storage of food, containers for other materials, high-voltage insulators, being able to look out while keeping the heat inside, supporting construction materials, religious symbols, sanitation, decorative objects, pipes and so on. A history to take launch from, quite simply. The significance of and the methods surrounding glass and ceramics have transformed, from prehistoric times, into the Industrial Revolution and out again, into our own here and now, and are described here through the students’ degree projects.

In this year’s Degree Exhibition, we can see works that are examples of how the materials glass and ceramics contribute to a discussion about the relative in how a material’s value is created, about collective blame and responsibility, and about utility goods that have to function in everyday life.

This spring didn’t turn out as we’d anticipated. We move around in our social distancing like isolated islands but are at the same time firmly linked to one another, with the activities of one person affecting and determining the outcome for another. We have perhaps never in modern Western times been so clearly forced to realize that individualism does not exist in the same way that we believed. The collective’s protection of the many is our common future.

The conditions under which the students completed their degree projects have been affected by the current pandemic. Under the prevailing circumstances, it is extra heart-warming to see how the cooperation between everyone involved has made this possible. It is with great pleasure that we follow the development of your artistic practices which intertwine with all of the conceivable ramifications and opportunities a material-borne practice provides.

Åsa Jungnelius
Senior Lecturer in Ceramics & Glass

En materialutforskande praktik har många förgreningar, men i vår utbildning har vi en given startpunkt: historien om materialen glas och keramik. Det är på flera plan en märklig startpunkt för en konstnärlig handling, men också helt självklar. Det självklara innebär att en hoppar rakt in ett redan existerande sammanhang. Ett sammanhang som handlar om funktioner och behov som till exempel förvaring av mat, bärare av annan materia, högspänningsisolatorer, att kunna se ut och samtidigt hålla värmen inne, bärande byggnadsmaterial, religiösa symboler, sanitet, dekorativa föremål, rör etc. En historia att ta avstamp ifrån helt enkelt. Betydelsen av och metoderna kring materialen glas och keramik transformeras, från förhistorisk tid in i den industriella revolutionen och ut igen, in i vår samtid och beskrivs här genom studenternas examensarbeten.

I årets vårutställning kan vi se arbeten som är exempel på hur materialen glas och keramik bidrar till ett samtal om det relativa i hur ett materials värde skapas, om kollektiv skuld och om bruksföremål som skall fungera i vardagslivet.

Denna vår blev inte som vi tänkt. Vi flyter runt som isolerade öar i social distansering, men samtidigt fast sammankopplade till varandra, där den enes agerande påverkar och avgör utgången för den andres. Kanske har vi i modern västerländsk tid aldrig så tydligt fått tvingats inse att individualismen inte finns på samma sätt som vi trott? Kollektivets värnande av de många är vår gemensamma framtid.

Förutsättningarna för hur studenterna genomfört sina examensarbeten har påverkats av den pågående pandemin. Under rådande omständigheter gör det en extra varm i hjärtat att se hur samverkan mellan alla som har varit involverade gjort detta möjligt. Det är med stor glädje vi följer utvecklingen av era konstnärliga praktiker som flätas samman med alla de tänkbara förgreningar och möjligheter en materialburen praktik ger.

Åsa Jungnelius
Lektor i keramik & glas