Sandra Hiredal

Bachelor/Ädellab


Brooch from the collection traces


Brooch from the collection traces


Brooch from the collection traces


Several brooches from the collection traces

Traces

traces
which have been left
from you who were here before
you who lived here
you who broke in
you who painted the wall
the one which is about to collapse
you who created the glass
you who crushed it
traces
to collect
like small treasures
for me who came here after
I’ll take some of your pieces with me
traces
I add my own imprint
to the pieces of you
and the memory of the place
I preserve your traces
for the next to wear
someone else
that becomes part of our history
after me
after us
from what we experienced
from the work of our hands
the pieces become small anecdotes
sometimes an imagination
from us
about us
to save
and pass on
before the place disappears
before we disappear
traces
that we existed

Spår

spår
som blivit lämnade
av dig som var här innan
du som bodde här
du som bröt dig in
du som målade väggen
den som håller på att rasa
du som skapade glaset
du som krossade det
spår
att samla in
som små skatter
för mig som kom hit efter
jag tar med mig några av dina bitar
spår
jag lägger till mitt eget avtryck
till bitarna av dig
och minnet från platsen
ditt spår bevarar jag
till nästa att bära
någon annan
som blir en del av vår historia
efter mig
efter oss
från det vi upplevt
från arbetet av våra händer
bitarna blir till små anekdoter
ibland en fantasi
av oss
om oss
att rädda
och föra vidare
innan platsen försvinner
innan vi försvinner
spår
från att vi fanns