Anna-Kajsa Wikström

Bachelor/Ädellab


Spring water


There’s a Yoke to Be Carried.
Photographer credits: James Dmitre Johansson. Modell credits: Inga Tsernova.


Melting bucket


Cupped hands


A pointless tool

Spring water
Spring Water

The human race is facing a future in which clean water is becoming increasingly rare, and at the same time, many people attest to a feeling of meaninglessness or a life that feels dull and empty. I believe these two phenomena are correlated with each other. My degree project is about people’s relationship to water. It is about my own worry over the far-reaching consequences of environmental pollution and about how we, through a lifestyle characterised by consumption, have regulated water to a food product. But it is also about the people who choose a different path, about the spring as a figure in myths and about how water-carrying can be an act of protest in a high-tech society. The work ranges from observations about what can be considered a contemporary spring cult, to interpretive design through craft.
The work is presented as an installation of objects constructed of silicon, ice and metal. There are also a number of photographic images.

Källvatten

Människan står inför en framtid då rent vatten blir allt mer sällsynt, samtidigt som många vittnar om en känsla av meningslöshet eller ett liv som känns andefattigt. Två fenomen som jag tror korrelerar med varandra. Mitt examensarbete har kommit att handla om människans förhållande till vattnet. Om min egen oro för miljöföroreningarnas långtgående konsekvenser och om hur vi genom en livsstil i konsumtionens tecken har förpassat vattnet till att bli en livsmedelsprodukt. Men det handlar även om de människor som väljer annorlunda, om källan som gestalt i myterna och om hur vattenbärandet kan utgöra en protesthandling i ett högteknologiskt samhälle. Arbetet sträcker sig från iakttagelser av vad som kan anses vara en samtida källkult till ett gestaltande arbete genom konsthantverk.
Gestaltningen presenteras som en installation av föremål utförda i silicon, is och metall. Därtill finns ett antal fotografiska bilder.