Ädellab / Bachelor


Feminist scholar Donna Haraway discusses ‘response-ability’ in terms of the capability to be held accountable and also to take action, to respond. Response-ability can be cultivated through contingent encounters, dialogue across particular differences, deep listening and observation and by being situated. At a time in which we are, collectively, learning to come to terms with a deeply shared vulnerability – our own as humans, as well as that of more-than-human beings and of our Earth – the ability to respond becomes a particularly resonant attitude.

In their degree projects, Inga Tsernova, Kajsa Wikström, Maja Bakken, Magnus Ekström and Sandra Hiredal explore this particular attitude in different ways through the context of craft practices, as they engage with complex, interconnected actions and human behaviours, the experience of a changing world amidst climate crisis and social instability, the perishability of places, materials and natural resources. Their artistic positions remind us of the necessity of understanding and embracing our accountabilities, as humans invested in our communities and surroundings, and especially as artists who set out to engage with the present and the possibilities of our subjects, jewellery and corpus.

Beatrice Brovia
Senior Lecturer in Crafts, specialising in Jewellery

Den feministiska akademikern Donna Haraway diskuterar “förmågan att reagera ansvarsfullt” som en förmåga att ställas till svars och att även vidta åtgärder – att reagera. Förmågan att reagera ansvarsfullt kan förfinas genom tillfälliga möten, dialog på tvärs över olikheter, djuplyssnande och observation, och att vara i situationen. I en tid när vi kollektivt försöker lära oss att hantera en djupt delad sårbarhet – vår egen som människa, såväl som det som är mer än människor och vår jord – blir förmågan att reagera en särskilt tydlig attityd.

I sina examensarbeten utforskar Inga Tsernova, Kajsa Wikström, Maja Bakken, Magnus Ekström och Sandra Hiredal denna attityd på olika sätt genom konsthantverkspraktikens kontext, eftersom de ägnar sig åt komplexa, sammanlänkade handlingar och mänskliga beteenden, upplevelsen av en föränderlig värld mitt under klimatkrisen och den sociala oron, förgängligheten hos platser, material och naturresurser. Deras konstnärliga positioner påminner oss om nödvändigheten av att förstå och anamma vårt ansvar som människor som investerar i våra samhällen och omgivningar, och särskilt som konstnärer som vill engagera sig i nuet och möjligheterna som ryms i våra ämnen, smycke och corpus.

Beatrice Brovia
Lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke