Hanna Hedström

Bachelor/Graphic Design & Illustration


Du ruttnar inifrån som en gammal gran

Based on a defined location consisting of an older pristine pine forest growing on thin soil on top of a hill surrounded by younger spruce plantations, I wanted to enable the potential emergence of something new: inventive practices, thought patterns and learning pathways. I wanted to let my creative process follow these new rhythms and shapes inspired by the forest.

I have produced paper and colour pigments from various organic materials collected from the site, especially different species of bracket fungi and lichens.

Based on these materials, I wanted to reflect on narrative structures through different approaches to image creation. This is an attempt to get away from a human-centered perspective, language and world views.

Du ruttnar inifrån som en gammal gran

Med hjälp av en plats, som utgörs av äldre vildvuxen tall-naturskog på hälleberg omgiven av ung bruksskog, ville jag möjliggöra potentiellt framväxande av något nytt – nya praktiker, tankebanor och lärande. Jag ville låta min kreativa process följa nya mönster och rytmer, inspirerade av skogen.

Från organiska material, framförallt olika arter av vedlevande svampar och lavar som jag samlat in från platsen, har jag framställt papper och färgpigment.

Utifrån dessa material ville jag genom olika tillvägagångssätt för bildskapande reflektera över berättarstrukturer. Ett försök till att komma bort ifrån ett människocentrerat perspektiv, språk och världsföreställningar.