Graphic Designers’ Words

In the working process with the visual identity for Konstfack’s Degree Exhibition 2020, we started from thoughts surrounding the school as a place, and education as a period of time and reasoning. We want to reflect how the physical space and the time given to every student affects what is being made. We began with a discussion around Konstfack as a sound box and students’ works as sound waves and then continued further into what happens when one is in a learning environment.

By looking at our own school years, from first grade to our graduate studies, we found elements from text editing programs, colours and shape studies, as well as thoughts around trying things out, working within given frames, conversations with others, finding your own way within the given frames, making a space of your own and repetition. In the word repetition we mean both to do things over and over again, and to also take something existing and make it your own. Such as the font Times New Roman, that we use in dark brown and that we have picked up from writing lessons in school where the font is standard for essays. For us, the font carries rules, authority and discipline, but also a nostalgic security and safety, a recognition and openness that gives us the authority to shape it in any way we want.

The illustrations are repetitive associations around space: to take and give space, to take and give time, group dynamics, feedback, resonance, colour, form and shape, restrictions and action and response. In the composition and colour choices, we have taken inspiration from educational material where the aim is to encourage learning. Something that has followed us in our process has been to let loose frames meet strictness – to balance that within given formats that have become even more important now that students’ works are being presented digitally instead of installed at school. When working with konstfack2020.se we wanted to make rooms for the students’ works, texts and collaborative processes; it has also been important to us to find different ways for the visitor to navigate on the site.

Agga Anne Mette Stage and Hanna Stenman

I arbetet med den visuella identiteten för Konstfacks vårutställning 2020 har vi utgått från tanken om skolan som plats och utbildning som en stund och ett resonerande. Vi vill spegla hur platsen och tiden som ges till en under en utbildning påverkar det man gör. Vi började i ett samtal kring Konstfack som en resonanslåda och studenternas arbete som ljudvågor och kom mer in på vad det är som händer när man går på en skola.

Genom att titta tillbaka på vår egen skolgång från lågstadiet till masterstudier plockar vi element från ordbehandlingsprogram, färg- och formlära och tankar om att prova sig fram, jobba inom givna ramar, samtala med andra, hitta egna vägar inom dessa givna ramar, göra en plats till sin och repetition. I ordet repetition hämtar vi både att upprepa om och om igen men också att ta något befintligt och göra det till sitt eget, som den Times New Roman i mörkt brunt som vi använder, hämtad från skolans skrivlektioner där typsnittet var standard för skolarbeten. Typsnittet bär i och med det för oss på regler, auktoritet och disciplin, men också en nostalgisk trygghet, igenkänning och öppenhet som ger oss rätten att forma det till det vi vill.

Illustrationerna är ett repeterande associationsarbete runt rumslighet, att ta och ge plats, att ta och ge tid, gruppdynamik, feedback, resonans, färg och form och formande, restriktioner och aktion och gensvar. I kompositionen och färgvalen hämtar vi också inspiration från läromedel där vi upplever att syftet är att locka till lärande. Något som följt oss i vårt arbete har varit att låta lösa rama möta strikta, och att balansera det inom givna format har blivit mer viktigt nu när studenternas arbeten presenteras digitalt istället för på plats på skolan.

I vårt jobb med konstfack2020.se har vi velat göra tydliga rum för studenternas arbeten, texter, och kollektiva processer, det har också varit viktigt för oss att ta fram olika sätt för besökaren att navigera på sidan.

Agga Anne Mette Stage och Hanna Stenman